03/05/2024 Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Đăng bởi tuan

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

03/05/2024 Thông báo về việc đề cử ứng cử bầu TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Đăng bởi tuan

Thông báo về việc đề cử ứng cử bầu TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029

03/05/2024 Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đăng bởi tuan

Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

03/05/2024 Tờ trình chi trả thù lao HĐQT/BKS năm 2023 và dự thảo thù lao năm 2024

Đăng bởi tuan

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

03/05/2024 Tờ trình lự chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

Đăng bởi tuan

Tờ trình lự chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

03/05/2024 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

Đăng bởi tuan

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023

03/05/2024 Tờ trình bầu TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Đăng bởi tuan

Tờ trình bầu TV HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029

03/05/2024 Báo cáo ban kiểm soát năm 2024

Đăng bởi tuan

Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024