15/05/2016: Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Đăng bởi binhlt

Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

28/04/2016: Thông báo chốt danh sách cổ đông Đại hội thường niên 2016

Đăng bởi binhlt

Thông báo chốt danh sách cổ đông Đại hội thường niên 2016

31/3/2016: Báo cao tài chính 2015 (Đã Kiểm Toán)

Đăng bởi binhlt

Báo cao tài chính 2015