30/03/2018 Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2018

Đăng bởi tuan

Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2018

20/10/2017: Báo cáo tài chính Quý III/2017

Đăng bởi tuan

Báo cáo tài chính Quý III/2017

Báo cáo tài chính Quý II/2017

Đăng bởi tuan

Báo cáo tài chính Quý II/2017

Nghi quyết Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017

Đăng bởi tuan

Nghi quyết Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC 2017 của Công ty