28/04/2016: Thông báo chốt danh sách cổ đông Đại hội thường niên 2016

Đăng bởi binhlt

Thông báo chốt danh sách cổ đông Đại hội thường niên 2016

31/3/2016: Báo cao tài chính 2015 (Đã Kiểm Toán)

Đăng bởi binhlt

Báo cao tài chính 2015

15/1/2016 Báo cáo tài chính 2014

Đăng bởi admin

Báo Cáo tài chính năm 2014