Báo cáo tài chính Quý II/2017

Đăng bởi tuan

Báo cáo tài chính Quý II/2017

Nghi quyết Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017

Đăng bởi tuan

Nghi quyết Hội đồng quản trị thông qua lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC 2017 của Công ty

27/04/2017: Báo cáo Thường niên năm 2016

Đăng bởi binhlt

Báo cáo Thường niên năm 2016

18/04/2017: Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đăng bởi binhlt

Biên Bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

18/04/2017: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đăng bởi binhlt

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

07/04/2017: Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông 2017

Đăng bởi binhlt

 Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông 2017

07/04/2017: Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên và giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đăng bởi binhlt

Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên và giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017