14/06/2023 Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đăng bởi tuan

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

14/06/2023 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Đăng bởi tuan

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

08/05/2023 Cac to trinh tai DHĐCĐ 2023

Đăng bởi tuan

09/05/2023 Cac to trinh tai DHĐCĐ 2023

08/05/2023 BC HĐQT nam 2022 va phuong huong nam 2023

Đăng bởi tuan

BCTC Kiem Toan 2022

08/05/2023 BC Ban kiểm soát năm 2023

Đăng bởi tuan

Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCD thưởng niên năm 2023

08/05/2023 Chuong trinh dai hoi

Đăng bởi tuan

Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCD thưởng niên năm 2023

08/05/2023 Quy che lam viec va bieu quyet tai dai hoi

Đăng bởi tuan

Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCD thưởng niên năm 2023

20/04/2023 Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2023

Đăng bởi tuan

Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCD thưởng niên năm 2023